Friendly

Wed 15 Jan

Nodic FC

1

VFC

2

Vandrezzer FC

@Vandrezzerfc